ESSC deleguoti valstybės tarnautojai atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ekspertiniuose-moksliniuose komitetuose bei darbo grupėse.

Dalyvaujama Europos Komisijos Sveikatos saugumo komiteto, Didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai komiteto veikloje. 

 ESSC yra Lietuvos Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro už pasirengimą ir atsaką kompetentinga institucija.

Pagal kompetenciją dalyvaujama ir atstovaujama Lietuvos Respublikai Europos Komisijos ir užsienio šalių organizuojamose pratybose, treniruotėse ir mokymuose.

2014 m. rugsėjo 24-25 d. buvo organizuotos vadavietės tipo pratybos „Quicksilver". 2014 m. lapkričio 19-20 d. dalyvauta Liuksemburge Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos Anglijoje organizuojamame pratybų „Quicksilver" vertinimo susitikime, kur buvo pateikti esminiai pastebėjimai dėl pratybų.

2015 m. rugsėjo 30 d ir spalio 1 d. dalyvauta Europos Sąjungos lygmens vadavietės tipo pratybose „Quicksilver Plus", kurių tikslas buvo patikrinti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai įgyvendinimą įvykus cheminio, aplinkosaugos pobūdžio įvykiams, ypač pasirengimo, stebėsenos, priežiūros, rizikų ir krizių komunikacijos, koordinavimo ir atsako srityse.

2016 m. balandžio 13-14 d. dalyvauta Vokietijoje Europos Komisijos organizuojamose pratybose „Orion" apie klimato kaitos pavojų visuomenės sveikatai, kurių metu buvo atstovaujama Lietuvos pozicija ir dalijamasi patirtimi su kitais dalyviais.

2017 m. kovo 14-16 d. kartu su 16 Europos Sąjungos šalių dalyvauta tarptautinėse pratybose EDREX, kurių tikslas buvo įvertinti ES bendrus reagavimo į krizes gebėjimus nacionaliniame ir tarptautiniame lygiuose bei toliau juos plėtoti.

ESSC atstovas 2018 m. sausio 30-31 d. Liuksemburge dalyvavo Europos Komisijos ir Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuotose tarpvalstybinio lygio tarpžinybinėse stalo pratybose „Chimera" hibridinių grėsmių tema.

2018 m. balandžio 25-27 d. ESSC atstovai dalyvavo Liuksemburge Europos Komisijos organizuotame seminare dėl esamo pasirengimo tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai Europos Sąjungoje. 

2018 m. lapkričio 13 d. dalyvauta Pasaulio sveikatos organizacijos organizuotose Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nacionalinių koordinavimo centrų pratybose „JADE", skirtose įvykiui nustatyti ir jį įvertinti. Pagrindiniai pratybų uždaviniai buvo patikrinti komunikaciją tarp nacionalinių TSPT koordinavimo centrų ir regioninės PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo institucijos, taip pat išbandyti visuomenės sveikatos įvykio vertinimą pagal įvykių, galinčių sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, vertinimo algoritmą bei informacijos teikimą PSO. 

 Siekiant užtikrinti tinkamą keitimąsi informacija apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai Europos Sąjungos lygiu minėta informacija teikiama, priimama ir perduodama per skubių perspėjimų apie pavojus Europos Sąjungos lygiu, susijusius su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, sistemą - išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemą (toliau - IĮRS). ESSC 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę užtikrina informacijos dėl cheminės kilmės, su aplinka susijusių, nežinomos kilmės grėsmių teikimą, priėmimą ir perdavimą, o poilsio laiku informacijos apie užkrečiamąsias ligas priėmimą ir esant reikalui jos perdavimą Užrečiamųjų ligų ir AIDS centrui.

 2019 m. balandžio mėn. ESSC atstovas dalyvavo Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų seminare jungtinių kriminalinių - epidemiologinių tyrimų klausimais, organizuotame Europos komisijos kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų Federaliniu tyrimų biuru ir Ligų kontrolės ir prevencijos centru Briuselyje. Seminaras buvo skirtas aptarti ir pasidalinti geriausia praktika ir patirtimi, susijusia su teisėsaugos ir visuomenės sveikatos institucijų bendradarbiavimu bioterorizmo atvejais.

 2019 m. birželio mėn. buvo dalyvauta Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos policijos biuro Budapešte organizuotuose Tarpsektoriniuose informuotumo apie bioriziką ir jos mažinimą mokymuose, skirtuose išmokyti teisėsaugos, visuomenės sveikatos ir civilinės saugos sektorių atstovus suprasti specifinius ekspertų ir specialistų veiksmingos darbuotojų apsaugos nuo biorizikos reikalavimus, įskaitant pagrindinių apsaugos priemonių galimybes ir apribojimus, atsižvelgiant į skirtingų disciplinų ar sektorių perspektyvas.

Atnaujinimo data: 2023-10-15