Tarptautinės organizacijos

Bendradarbiavimas su Pasaulio sveikatos organizacija, kitų šalių Nacionaliniais Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrais

2005 m. gegužės 23 d. 58-oji Pasaulio sveikatos asamblėja priėmė PSA58.3 rezoliuciją „Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimas" ir prie jos pridedamas pakeistas Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.) (toliau - Taisyklės, TSPT). Šios Taisyklės įsigaliojo visose Pasaulio sveikatos organizacijai priklausančiose šalyse narėse nuo 2007 m. birželio 15 d. ir turi būti visiškai įgyvendintos per penkerius metus nuo jų įsigaliojimo. Lietuvoje TSPT buvo ratifikuotos 2008 m. sausio 18 d. 

Pagal Taisyklių reikalavimus, šalys per 24 val. privalo pranešti Pasaulio sveikatos organizacijai (toliau - PSO) apie visus įvykius, galinčius išplisti tarptautiniu mastu. PSO įsipareigoja užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą ir prireikus - pagalbos teikimą šalims bei, pagal tam tikras apibrėžtas aplinkybes, informuoti kitas šalis dėl rizikos visuomenės sveikatai ir privalomų veiksmų, kurių jos turėtų imtis. Siekiant užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo institucijomis, kiekviena šalis turi turėti Nacionalinį Taisyklių koordinavimo centrą, kuris užtikrintų ryšį tarp šalies ir PSO bei galėtų 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę perduoti ir gauti informaciją. Lietuvoje Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijas vykdo ESSC.

ESSC atstovai dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Komisijos organizuojamuose Pasaulio sveikatos organizacijos Nacionalinių Taisyklių koordinavimo centrų atstovų pasitarimuose, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Pasaulio sveikatos organizacijos darbo grupėse ir komisijose.

2019 m. spalio mėn. ESSC atstovas dalyvavo Kopenhagoje vykusiame 4-ajame Pasaulio sveikatos organizacijos Nacionalinių Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrų (toliau - NKC) seminare, skirtame surinkti kartu skirtingų šalių  NKC bei įtraukti juos į apsikeitimą patirtimi ir gerąja praktika kasdieninės veiklos srityje, įskaitant komunikavimo ir koordinavimo pajėgumus. 

Bendradarbiavimas su NATO

ESSC nuolat atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai NATO Civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto Jungtinės sveikatos, žemės ūkio ir maisto grupės veikloje. 

ESSC atstovai dalyvauja NATO Civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto sveikatos ir vandens bei maisto grupėje (buvęs NATO Vyriausiojo civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto Jungtinis medicinos komitetas) plenariniuose posėdžiuose.

2016 m. gegužės 18-19 d. dalyvauta Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe vykusiose NATO pajėgų integravimo vieneto organizuojamose stalo pratybose.

2016 m. lapkričio 7-9 d. ESSC atstovai dalyvavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos organizuojamose tarptautinėse Priimančiosios šalies paramos stalo pratybose „Baltijos šeimininkas 2016" Estijoje.

2017 ir 2018 m. dalyvauta NATO rengiamose krizių valdymo pratybose CMX17 ir CMX18.

Atnaujinimo data: 2023-10-15