Komisijos ir darbo grupės

1. Siekiant įgyvendinti 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas sprendimas Nr. 211/98/EB, Europos Komisija 2014 m. balandžio 10 d sprendimu patvirtino Bendrą viešojo pirkimo susitarimą dėl medicininių atsakomųjų priemonių įsigijimo (toliau - Susitarimas), kuris buvo pasirašytas 2014 m. birželio 20 d. tarp Europos Komisijos ir 15 valstybių narių, užbaigusių reikiamas nacionalines procedūras. Lietuva Bendro viešojo pirkimo susitarimą pasirašė 2014 m. gruodžio 1 d. Šio Susitarimo dalyko klausimų administravimui įsteigtas Bendro viešojo pirkimo susitarimo priežiūros komitetas (toliau - Komitetas), kuris atsako už sprendimus, pirmiausia dėl medicininių reagavimo priemonių, perkamų pagal Susitarimą, tipo ir dėl tokių pirkimų organizavimo ateityje tvarkos; visus teisinius veiksmus pagal bendro viešojo pirkimo procedūrą, susijusius su visomis susitariančiomis šalimis; procesą, kuris būtinas, jei susitariančioji šalis nesilaiko šio Susitarimo ir draugišką dviejų ar daugiau susitariančiųjų šalių nesutarimų sprendimą.

2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-682 „Dėl Valstybės rezervo tvarkymo tobulinimo darbo grupės sudarymo" sudaryta Valstybės rezervo tobulinimo darbo grupė.

Darbo grupei pavesta išnagrinėti ir įvertinti alternatyvius valstybės rezervo atsargų kaupimo ir saugojimo būdus ir su tuo susijusį teisinį reglamentavimą, bei atlikti kitas Darbo reglamente nustatytas funkcijas.

3. Siekiant igyvendinti 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo, ratifikuoto Lietuvos Respublikos istatymu ,,Dėl 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo korvencijos Vandens ir sveikatos protokolo ratifikavimo", nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos minstro 2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-1193/D1-851 sudaryta 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupė.

Koordinavimo grupei pavesta nustatyti 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo siektinius uždavinius, vertinti pažangą ir rengti ataskaitas pagal tarptautinio sekretoriato nustatytas gaires.

4. Įgyvendinant Nacionalinio visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016-2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1429 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo" 1 priedo 2.1 papunktį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m.birželio 6 d. įsakymu Nr. V-725 sudaryta Karščio padarinių prevencijos tarpžinybinė darbo grupė.

Darbo grupės veiklos tikslas yra tinkamai pasirengti galimam karščiui ir kaitrai, jų keliamoms grėsmėms sveikatai.

Darbo grupės funkcijos:

- didinti karščiui jautrių žmonių informuotumą siekiant mažinti neigiamą karščio poveikį visuomenės sveikatai;

- skatinti nacionalinio, regioninio, vietinio lygmens institucijų ir juridinių asmenų glaudų bendradarbiavimą visuomenės sveikatos ir karščio klausimais;

- teikti pasiūlymus ir rekomendacijas.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo" 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 4-588 „Dėl Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinės sudėties patvirtinimo" patvirtinta Komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti personalinė sudėtis.

Pagrindinis Komisijos uždavinys - spręsti klausimus, susijusius su strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimu, galutinį panaudojimą patvirtinančių dokumentų ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimu bei kontrolės atlikimu, taip pat atlikti kitas Darbo reglamente nustatytas funkcijas. Komisijos veiklos efektyvumą užtikrina jos nariai, taip pat valstybės institucijos ir įstaigos, spręsdamos jų kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Dalyvaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl darbo grupės sudarymo" sudarytos darbo grupės veikloje. Darbo grupei pavesta parengti civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmų neaiškios kilmės medžiagų pasklidimo atvejais likvidavimą reglamentuojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą.

7. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 05-90 „Dėl laikinosios komisijos sudarymo ir išvados pateikimo” sudaryta laikinoji komisija (toliau – komisija), kuriai pavesta iki 2021-09-30 įvertinti ir pateikti išvadą dėl savalaikių sprendimų įgyvendinimo bei nustatytų užduočių įgyvendinimo kontrolės, siekiant įsitikinti, kad ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos licencijų nuomos įsigijimo procedūros buvo inicijuotos laiku. 

8. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 05-102 „Dėl laikinosios komisijos sudarymo ir išvados pateikimo” sudaryta laikinoji komisija (toliau – komisija), kuriai pavesta iki 2021-11-15 atlikti išsamią Varėnos sandėlio būklės pagerinimo proceso analizę ir pateikti išvadą. 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-06