Metodikos kaip veikti sveikatos priežiūros įstaigoms ESS atvejais

Vykdant valstybės projektą „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais tobulinimas“ Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-005, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“, parengtos metodikos kaip veikti sveikatos priežiūros įstaigoms ekstremaliųjų sveikatai situacijų (toliau – ESS) atvejais pagal Medicininės pagalbos organizavimo didelio masto nelaimingų atsitikimų metu (Major Incident Medical Management and Support - MIMMS) tarptautinio pasirengimo ir pagalbos teikimo (toliau – TPPT) standartą:“

bendroji_metodika.jpg

Bendroji metodika kaip veikti ESS atvejais pagal MIMMS TPPT standartą

                                                                                                                       

metodika_ambul.jpg

Metodika kaip veikti ESS atvejais ambulatorines paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau - ASPĮ) pagal MIMMS TPPT standartą

                                                                                                                                        

metodika_stac.jpg

Metodika kaip veikti ESS atvejais stacionarines paslaugas teikiančioms ASPĮ pagal MIMMS TPPT standartą

 

metodika_vsc.jpg

Metodika kaip veikti ESS atvejais visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms pagal MIMMS TPPT standartą

                                                                                                                                  

metodika_psich.jpg

Metodika kaip veikti ESS atvejais psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms pagal MIMMS TPPT standartą

                                                                                                                   

vertinimo_metodika.jpg

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės vertinimo ESS atvejais metodika

                                                                                                             

metodika_gmp.jpg

GMP metodika kaip veikti ESS atvejais sveikatos priežiūros įstaigoms pagal MIMMS TPPT standartą

Atnaujinimo data: 2024-02-06