Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
DUK 7

Surinkti nedidelį kiekį gyvsidabrio nėra sudėtinga patiems arba galima kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112, bet svarbu šiuo metalu neužteršti aplinkos. Pavojingos atliekos neturi patekti į gruntą ir geriamojo vandens rezervuarus. Šiltu metų laiku gyvsidabrį priima stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bei rūšiavimo aikštelės. Esant minusinei temperatūrai, aikštelės neturi sąlygų priimti ir laikyti gyvsidabrį, nes jis dažniausiai pristatomas stikliniuose induose su vandeniu. Sandariai uždarytame inde gyvsidabris nekelia jokio pavojaus, todėl tokį indą galima padėti į saugią vietą namuose ir palaikyti iki vasaros, kai galima bus atvežti į atliekų surinkimo aikštelę.

Tyrimus atlieka:

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius

Tel.: (8 5) 270 9229

Faksas: (8 5) 210 4848

El. paštas: [email protected]

www.nvspl.lt

 Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10, LT-08409 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 0470

Faksas: (8 5) 278 0471

El. paštas: [email protected]

www.nmvrvi.lt

Pastebėję laukinių ar naminių paukščių gaišimus ar sergančius paukščius, praneškite teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai arba Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nemokamu telefonu 8 800 40 403.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius

Tel.: (8-5) 266 36 61

Faksas: (8 5) 266 36 63

Ypatingų ekologinių situacijų valdymas tel.: (8-5) 273 29 95

El. paštas: [email protected]

www.am.lt

Kreiptis reikėtų į teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrių.

 

Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

Tel.: (8 5) 265 0193

Faksas: (8 5) 213 9751

El. paštas: [email protected]

www.vdi.lt

Konsultacijų telefonas (8 5) 213 9772

Pasitikėjimo telefonas (8 5) 213 9750

  1. Kuo vadovaujantis rengiama sveikatos priežiūros įstaigų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė?

Sveikatos priežiūros įstaigų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė rengiama vadovaujantis:

-   Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400896);

-   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos veiklos srities galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analize (https://essc.lrv.lt/lt/ekstremaliuju-situaciju-prevencija-ir-valdymas/ );

-   Savivaldybės, kurios teritorijoje yra sveikatos priežiūros įstaiga, parengta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analize.

  1. Kokios sveikatos priežiūros įstaigos turi rengti ir teikti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planus Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus rengia ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui visos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios ir nepriklausančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms pavaldžios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis ir nesudariusios sutarčių su Valstybine ligonių kasa dėl paslaugų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Nacionalinis kraujo centras, Valstybinė teismo medicinos tarnyba.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, yra Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, visuomenės sveikatos biurai, licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai įmonės, atliekančioms privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją).

  1. Kur galiu rasti metinį Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų planą?

Metinis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų planas yra Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro interneto svetainėje adresu: https://essc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/istaigu-parengties-ekstremaliosioms-situacijoms-stebesena/.

  1. Kas yra kompleksinis ir dalinis sveikatos priežiūros įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano įvertinimas?

Planinis kompleksinis sveikatos priežiūros įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – ESVP) įvertinimas apima:

-   Saugios sveikatos priežiūros įstaigos indekso ir ESVP įvertinimą;

-   apsilankymą įstaigoje ir supažindinimą su ESVP vertinimo rezultatais;

-   įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymos, numatant teikiamų rekomendacijų įgyvendinimo terminus, parengimą ir pateikimą oficialiu raštu.

Planinis dalinis sveikatos priežiūros įstaigos ESVP įvertinimams apima:

-   Saugios sveikatos priežiūros įstaigos indekso ir ESVP įvertinimą;

-   įstaigos supažindinimą su ESVP vertinimo rezultatais elektroniniu paštu;

-   įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms vertinimo pažymos, numatant teikiamų rekomendacijų įgyvendinimo terminus, parengimą ir pateikimą oficialiu raštu.

  1. Vadovaujantis kokiais teisės aktais vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėsena?

Sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėsena vykdoma vadovaujantis teisės aktais, kurie pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro interneto svetainėje adresu: https://essc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/istaigu-parengties-ekstremaliosioms-situacijoms-stebesena/.

  1. Kaip dažnai tikslinamas ir/ar atnaujinamas sveikatos priežiūros įstaigų Ekstremalių situacijų valdymo planas?       Sveikatos priežiūros įstaigų Ekstremalių situacijų valdymo plano (toliau – ESVP) tikslinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba atsiradus pasikeitimams.

Atnaujinti ESVP, t. y. parengti naują ESVP redakciją, rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per 3 metus arba atsižvelgiant į įstaigos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir kt.) arba įstaigos steigėjo nurodymu.

Patikslinto arba atnaujinto ESVP kopija arba skaitmeninė jo versija išsiunčiama Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui kiekvienais metais iki vasario 10 d. arba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patikslinto arba atnaujinto ESVP patvirtinimo sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus įsakymu.

  1. Kokie teisės aktai reglamentuoja sveikatos priežiūros įstaigų asmeninės apsaugos ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų pasirengti ekstremalioms situacijoms, sukaupimo sąrašų normatyvus ir kaupimo terminus?

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kurie reglamentuoja sveikatos priežiūros įstaigų asmeninės apsaugos ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų pasirengti ekstremalioms situacijoms, sukaupimo sąrašų normatyvus ir kaupimo terminus:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d įsakymas Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;                                                                                          
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-2225 „Dėl Sveikatos priežiūros sistemos subjektuose kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių likvidavimui ir jų padarinių šalinimui, atsargų sąrašų ir šių priemonių minimalaus sukauptino kiekio (normatyvų) bei kaupimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                                                                                                                                                         
  1. Kas yra Saugios sveikatos priežiūros įstaigos indeksas?                

Saugios sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – SPĮ) indeksas nustato įstaigos pasirengimą veikti ekstremaliųjų situacijų metu. Šis indeksas parodo, kokia tikimybė sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai įstaigai likti veiklia nelaimės atveju, atkreipiant dėmesį į šios įstaigos aplinką ir teikiamas paslaugas. 

Saugios SPĮ indeksas nustatomas pildant klausimyną, kuris yra priemonė, padedanti SPĮ pasitikrinti, ar įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – ESVP) veiksmingas, ar įstaiga užtikrintų sveikatos paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų metu, ar įstaigos veiksmai būtų efektyvūs ir gerai koordinuoti, o kontroliuojančioms institucijoms (vidinėms ir išorinėms) leidžia stebėti įstaigos pasirengimo reaguoti į ekstremaliąją situaciją eigą, teikti siūlymus, kaip tobulinti ESVP silpnąsias vietas, bei stebėti jų įgyvendinimą, nes šios vertinimo priemonės leidžia objektyviai nustatyti, kaip sukurtas ESVP veiks ekstremaliosios situacijos metu.