Pranešėjų apsauga

2017 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Nr. XIII-804, kuris įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.
Įstatyme numatyta, kad kompetentinga institucija, kuri nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos procesą yra Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos prokuratūra priklauso Europos vientisumo ir pranešėjų apsaugą užtikrinančių institucijų tinklui, kuriame institucijos, įgyvendinančios pranešėjų apsaugos įstatymus dalijasi savo gerąja praktika.

Plačiau: https://www.prokuraturos.lt/lt/veiklos-sritys/praneseju-apsauga/8266

Pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Įstatyme numatyta, kad informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojaus aplinkai;
3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimo;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6. neteisėtu būdu įgyto turto;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3. viešai.

Kai asmeniui tampa žinomi galbūt daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai pranešimą rekomenduojame pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai. Asmuo dėl pažeidimo turėtų kreiptis tiesiogiai į prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
3. vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
5. yra pagrindas manyti, kad pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
6. įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
7. asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

Įstatymas nustato šias pagrindines informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones:
1. saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2. konfidencialumo užtikrinimas;
3. draudimas daryti neigiamą poveikį;
4. teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5. teisė gauti kompensaciją;
6. nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
7. atleidimas nuo atsakomybės;
8. teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Taip pat siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtino:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą;
3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

Plačiau: Lietuvos Respublikos prokuratūros puslapyje

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
 
Užtikrinti asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugą - vienas iš veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo siekimo krypties įgyvendinimo pažangos uždavinių, numatytų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje 2022–2033 m. nacionalinėje darbotvarkėje korupcijos prevencijos klausimais.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik šiais atvejais, kai:
• to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
• asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Ekstremalių sveikatai situacijų centro vidiniu kanalu gauto pranešimo tyrimas

Asmeniui pageidaujant gauti pranešėjo statusą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, jo pateikta informacija perduodama Lietuvos Respublikos prokuratūrai, teisės aktų nustatyta tvarka.


Gavęs pranešimą vidiniu kanalu kompetentingas subjektas:
1. Nustato, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą. Statuso suteikimo klausimą sprendžia tik Lietuvos Respublikos prokuratūra;
2. Nustato, ar informacija, kurią asmuo praneša, patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro kompetencijos sritį.

Jeigu patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro kompetencijos sritį, pradedamas tyrimas, o pranešėjo statusas sprendžiamas atskirai.

Jei nepatenka į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro kompetencijos sritį, informacija perduodama Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

Pranešimo apie pažeidimus pildymo forma arba laisvos formos pranešimas atitinkantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus teikiamai informacijai, teikiama vidiniu kanalu [email protected].

Pranešėjų apsaugos įstatymo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centre įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020-08-25 ESSC direktoriaus įsakymu Nr. 05-66

Vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešėjas – asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju

Įstatyme nustatytas kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendina Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Pranešėjų apsaugos įstatyme numatyta, jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai - nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centre gauta anoniminė informacija, susijusi su galimais korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui priskirtose veiklos srityse, nagrinėjama teisės aktų nustatyta tvarka.

• 2023 m. Ekstremalių sveikatai situacijų centras vidiniu kanalu pranešimų apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimas, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus negavo.

• 2022 m. Ekstremalių sveikatai situacijų centras vidiniu kanalu pranešimų apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimas, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus negavo.

• 2021 m. Ekstremalių sveikatai situacijų centras vidiniu kanalu pranešimų apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimas, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus negavo.

Lietuvos Respublikos prokuratūroje veikia pranešėjų konsultavimo linija, skirta asmenims, norintiems pasitarti dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo, sąvokų, procedūrų ir kitais susijusiais klausimais, linijos numeris: (8-5) 266 2329 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.).

Konsultuotis galite anonimiškai, nereikia prisistatyti, kas esate.

Daugiau Informacijos: https://prokuraturos.lt/lt/aktualu-pranesejams/5954

Atnaujinimo data: 2024-04-24