Asmens duomenų apsauga

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) 13/14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

1. Duomenų valdytojas - Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - ESSC), juridinio asmens kodas 191349831, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas. tel. (8 - 37) 28 2244.

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai - ESSC duomenų apsaugos pareigūnui, telefono numeris 860020656, elektroninio pašto adresas [email protected], korespondencijai adresas M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas.

3. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

3.1. asmens tapatybės duomenys;

3.2. kontaktiniai duomenys;

3.3. šeiminė padėtis, vaikų asmens duomenys;

3.4. pareigos, darbo ir tarnybos stažas;

3.5. darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys;

3.6. duomenys apie darbo užmokestį;

3.7. kiti duomenys: informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, duomenys apie veiklos vertinimą, pilietybė, asmens socialinio draudimo numeris, asmens duomenys susiję su nedarbingumu, darbo laiko apskaitos žiniaraščio darbuotojo identifikacinis numeris, informacija apie komandiruotes, informacija apie neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą ar netaikymą, atsiskaitomosios sąskaitos finansų įstaigoje numeris, informacija apie papildomas poilsio dienas, duomenys apie socialines garantijas, sveikatos duomenys, informacija, susijusi su asmens darbingumo lygiu, nepilnamečių ir (ar)neįgalių vaikų turėjimo faktu, išskaitos pagal vykdomuosius raštus.

4. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tinkami organizuoti ir tvarkyti duomenų valdytojo buhalterinę apskaitą.

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

5.1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 6 straipsnio 1 dalis b) ir c) punktai, 9 straipsnio 2 dalies b) punktas (tvarkant sveikatos duomenis), kiti šią veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai;

5.2. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, ir 2018 m. birželio 26 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartis Nr. CFAS-94.

6. Duomenų šaltinis. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys gauti iš:

6.1. duomenų subjekto tiesiogiai;

6.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

6.3. antstolių;

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

7.1. informacinių technologijų bendrovėms, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);

7.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz., antstoliams, teismams ir kt.);

7.3. kitiems fiziniams/juridiniams asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

7.4. Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, vykdančiam buhalterinės apskaitos funkcijas, mokėjimų pavedimų administravimą;

7.5. bankams, atliekantiems mokėjimo pavedimą;

7.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

7.7. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

7.8. advokatams.

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo ESSC turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 punkte nurodytais kontaktais.

9. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslui - organizuoti apskaitą centralizuotai - įgyvendinti. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

11. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

12. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Centro veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Informacija apie IS tvarkomus duomenis 

Vaizdo stebėjimas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ESSC taisyklės 

Atmintinė dalyvaujantiems fiziniams asmenims valstybės rezervo medicinos atsargų viešame pardavime 

Įsakymų pakeitimai pasikeitus buveinės adresui 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje 

Atnaujinimo data: 2024-02-06