Įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsena

Sveikatos apsaugos ministerijos  Ekstramalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC) koordinuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimą ir veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais, vykdydamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėseną, teikdamas metodines rekomendacijas pasirengimui tobulinti.

ESSC vykdoma stebėsena apima: SPĮ konsultavimą pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms atvejais, ekstremaliųjų sveikatai situacijų prevencijos ir valdymo klausimais (telefonu arba elektroniniu paštu, o prireikus – raštu, skelbiant informaciją internete, rengiant konferencijas ir seminarus), informacijos apie SPĮ rinkimą ir vertinimą, SPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms atvejais ivertinimų, SPĮ pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos bazę ir duomenų analizę, sveikatos priežiūros specialistų žinių lygio vertinimą.

Stebėsena organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu ir jo taikymą nusakančiais teisės aktais vykdant planinius kompleksinius (vykstama į numatytą SPĮ) bei dalinius SPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms ivertinimus, pagal ESSC direktoriaus tvirtinamą ESSC atliekamų SPĮ parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių ivertinimų planą.

SPĮ pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėsena vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų 2024 m. planas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2024 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių vertinimų 2024 metų plano patvirtinimo“.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2024 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2024 m. sausio 23 d. įsakymo NR. V-5 „Dėl Ekstremalių sveikatai situacijų centro atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms planinių įvertinimų 2024 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo

Sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo klausimynais, patvirtintais Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-110 „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos procesų dokumentacija”;

 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis plano rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 “Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo”;

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo”;

Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1110 “Dėl informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 “Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo”.

Atnaujinimo data: 2024-04-18