Veikla

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau - ESSC) misija, vizija ir vertybės.

Misija: saugoti visuomenės sveikatą, užtikrinant sveikatos apsaugos sistemos parengtį ekstremaliosioms situacijoms.
Vizija: ESSC – inovacijų ir kompetencijų centras, vienijantis motyvuotus profesionalus, kurie plėtoja modernius ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo metodus
Vertybės:
ATSAKOMYBĖ: mums rodomą pasitikėjimą siekiame pateisinti atsakingu darbu.
PAŽANGA: veikdami KARTU siekiame pozityvaus pokyčio ir esame pasiryžę dirbti geriau nei vakar.
PAGARBA: mūsų vertingumas - unikalume, todėl nepaisant skirtybių gerbiame kolegas, save ir aplinką.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimo ir veiklos ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinavimas

 • Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėsenos vykdymas ir rekomendacijų pasirengimui tobulinti teikimas. Metodinis vadovavimas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui ir veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais.
 • Informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas priėmimo ir perdavimo (visą parą) tarp Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų, valstybės valdymo ir savivaldybės institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (toliau - NATO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms organizavimas, skubaus perspėjimo sistemų ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje koordinavimas ir organizavimas. 
 • Informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas, jų padarinius, taikytas visuomenės sveikatos saugos priemones, padarinių mažinimo ar likvidavimo priemonių panaudojimą kaupimas ir analizavimas. 
 • Pagal kompetenciją dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus ekstremaliųjų sveikatai situacijų srityje. Siūlymų Sveikatos apsaugos ministerijai dėl ekstremaliųjų sveikatai situacijų teisės aktų projektų rengimo teikimas, šių teisės aktų projektų nagrinėjimas ir derinimas, išvadų teikimas.
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ekstremaliųjų situacijų valdymo bendrųjų ir specialiųjų planų rengimas ir dalyvavimas įgyvendinant.

Valstybės materialinių išteklių rezervo kaupimas ir administravimas

 • Valstybės medicinos rezervo materialinių išteklių sudarymo, kaupimo, tvarkymo ir administravimo sistemos, galinčios užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos funkcionavimą ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais, racionaliai panaudojant valstybės medicinos rezervo administravimui, kaupimui ir tvarkymui skirtas lėšas, vystymas ir tobulinimas.
 • Valstybės rezervo materialinių išteklių medicinos atsargų sudėties monitoringas  atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) kylančių grėsmių analizės metu nustatytas grėsmes, LNSS priklausančių traumų centrų ir kitų gydymo įstaigų tikėtinus poreikius kilus galimai grėsmei.
 • LNSS priklausančių traumų centrų ir kitų gydymo įstaigų aprūpinimo valstybės rezervo materialinių išteklių medicinos atsargomis valdymas  ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais užtikrinimas.

Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijų vykdymas ir pagal kompetenciją dalyvavimas įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas Lietuvoje

 • Pagal kompetenciją dalyvavimas įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas Lietuvoje.
 • Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijų vykdymas ir atstovavimas Lietuvos Respublikos pozicijai Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komisijose.
 • Bendradarbiavimas su Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių nacionaliniais Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrais.

Bendradarbiavimas su Lietuvos, tarptautinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis, atsakingomis už sveikatos priežiūros organizavimą ir koordinavimą ekstremaliųjų situacijų atvejais, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

 • Dalyvavimas darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus, organizuojant pratybas ir mokymus. 
 • Paskaitų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose, pranešimų konferencijose ir seminaruose ekstremaliųjų sveikatai situacijų klausimais skaitymas (Lietuvoje ir užsienyje).
 • Atstovavimas Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, kitose Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ekspertų komisijose, komitetuose ir darbo grupėse ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.
 • Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.
 • Rengia, dalyvauja rengiant ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje.

Atnaujinimo data: 2024-02-01